Vergoedingen en prijzen

3 dagen

330,05 € / maand
 • De opvang
 • Middageten
 • Vieruurtje
 • Verzekering

4 dagen

440,07 € / maand
 • De opvang
 • Middageten
 • Vieruurtje
 • Verzekering

5 dagen

550,08 € / maand
 • De opvang
 • Middageten
 • Vieruurtje
 • Verzekering

Belangrijk – goed om te weten

Waarborg

Om je inschrijving te garanderen, betaal je een waarborg van 250 euro.
Deze waarborg wordt vanaf de eerste maand van de opvang in mindering gebracht op de factuur.
Indien je om bepaalde redenen zou beslissen om je kindje toch niet naar ‘De Robbedoesjes’ te brengen dan wordt deze waarborg niet terugbetaald.

Opzegging

Nadat we gestart zijn met de opvang, geldt voor beide partijen een opzeggingstermijn van 3 maanden. Wanneer één van de partijen de overeenkomst wenst op te zeggen, dient dit dus te gebeuren vóór het ingaan van de voorlaatste maand van opvang. De opzeg dient gepresteerd te worden als gewone opvang.

Vaste tarieven

Wij werken met vaste maandprijzen en rekenen slechts 46 weken per jaar aan! De zes overblijvende weken zijn samengesteld uit feestdagen, verlof- en ziektedagen of door jou gekozen afwezigheden. Deze dagen betaal je niet.

Prijsaanpassing

Elk jaar, in de maand oktober, kunnen de prijzen worden aangepast.

De kostprijs vanaf 1 oktober 2018 wordt als volgt berekend:

Dagprijs 28,70 euro x 46 weken x het aantal dagen dat je kind per week komt en dit gedeeld door 12 (aantal maanden per jaar).

Opvangkosten

Je kan de opvangkosten voor kinderen onder de 12 jaar onder bepaalde voorwaarden van de belastingen aftrekken. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is dit een bedrag van 11,20 euro per dag per kind. Wij bezorgen jullie in de maand april of mei een attest met de bedragen die het jaar voordien betaald zijn. (Bv. facturen van december die in januari zijn betaald, zullen op het attest van het nieuwe jaar staan.)

Minimum 3 dagen

Wij vragen om je kindje minimum 3 volledige dagen (equivalent) per week te brengen om aanpassingsproblemen te vermijden.
De dagen kan je vooraf met ons afspreken en worden daarna vastgelegd.

Extra dagen (buiten de afgesproken dagen) zijn mogelijk mits voorafgaande afspraak. De prijs voor een extra dag is 34 euro.

Overige

Opvang is mogelijk per volledige of halve dag. Een halve dag duurt maximum 5 uur en kost € 19. Kindjes worden ten laatste om 18u00 opgehaald. Per beginnend kwartier na sluitingstijd wordt € 10 euro aangerekend. Flexibele opvanguren worden per bijkomend kwartier gefactureerd aan € 10/kwartier. Indien gewenst kunnen wij voor luiers zorgen tegen vergoeding.

Algemene factuurvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar per domiciliëring te (woonplaats/zetel van diegene die factureert), zonder korting.

Bij een eerste weigering van domiciliëring, zal deze opnieuw aangeboden worden. Bij een tweede weigering kan het kind geweigerd worden tot de rekening vereffend is. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 3% per maand.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. De inningskosten worden doorgerekend.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.