Belangrijk – goed om te weten

Waarborg

Om je inschrijving te garanderen, betaal je een waarborg van 250 euro.
Deze waarborg wordt vanaf de eerste maand van de opvang in mindering gebracht op de factuur.
Indien je om bepaalde redenen zou beslissen om je kindje toch niet naar ‘De Robbedoesjes’ te brengen dan wordt deze waarborg niet terugbetaald.

Opzegging

Wanneer één van de partijen de overeenkomst wenst op te zeggen dient dit tenminste 3 maand vooraf schriftelijk en aangetekend te gebeuren. De opzeg dient gepresteerd te worden zoals de normale opvang en treedt pas in werking de eerste dag van de maand die volgt na de opzeg.

Wanneer men zich niet houdt aan de opzegmodaliteiten, kan het kinderdagverblijf een schadevergoeding vragen die gelijk is aan 6 maanden opvang en wordt het dossier onmiddellijk overgemaakt aan onze juridische dienst.

Vaste tarieven

Wij werken met vaste maandprijzen en rekenen slechts 46 weken per jaar aan! De zes overblijvende weken zijn samengesteld uit feestdagen, verlof- en ziektedagen of door jou gekozen afwezigheden. Deze dagen betaal je niet.

Prijsaanpassing

Elk jaar, in de maand oktober, kunnen de prijzen worden aangepast.

Wanneer de kinderopvang beslist om de prijzen te verhogen, dan zal dit 2 maanden op voorhand worden gecommuniceerd aan de ouders. De ouders hebben vervolgens het recht om de overeenkomst aangetekend op te zeggen binnen de 2 maanden nadat zij kennis hebben gekregen van de verhoging.

Opvangkosten

Je kan de opvangkosten voor kinderen onder de 12 jaar onder bepaalde voorwaarden van de belastingen aftrekken. Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) is dit een bedrag van 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast. Er wordt geen fiscaal attest opgesteld indien er nog openstaande facturen zijn.

Wij bezorgen jullie in de maand april of mei een attest met de bedragen die het jaar voordien betaald zijn. (Bv. facturen van december die in januari zijn betaald, zullen op het attest van het nieuwe jaar staan.)

Minimum 3 dagen

Wij vragen om je kindje minimum 3 volledige dagen (equivalent) per week te brengen om aanpassingsproblemen te vermijden.
De dagen kan je vooraf met ons afspreken en worden daarna vastgelegd.

Extra dagen (buiten de afgesproken dagen) zijn mogelijk mits voorafgaande afspraak. 

Overige

Opvang is mogelijk per volledige of halve dag. Een halve dag duurt maximum 5 uur. Kindjes worden ten laatste om 18u opgehaald. Per beginnend kwartier na sluitingstijd wordt een extra kost aangerekend. Flexibele opvanguren worden per bijkomend kwartier gefactureerd. Indien gewenst kunnen wij voor luiers zorgen tegen vergoeding.

Algemene factuurvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar per domiciliëring te (woonplaats/zetel van diegene die factureert), zonder korting.

Bij een eerste weigering van domiciliëring, zal deze opnieuw aangeboden worden. Bij een tweede weigering kan het kind geweigerd worden tot de rekening vereffend is. De bijkomende inningskosten voor 2e aanbieding worden doorgerekend. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een wettelijke intrest verschuldigd.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 50/factuur.

Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. De inningskosten worden doorgerekend.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Alle betwistingen aangaande deze overeenkomst zullen door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement worden behandeld zoals voorzien in het gerechtelijk wetboek (art. 622 - 638 Ger.Wb.).